Loading...

3 สตาร์ทอัพแนะกลยุทธ์ Growth Hacking และการเก็บ Data เพื่อโตแบบติดสปีด ในงาน ‘Big Data ศาสตรา Modern Marketing’

สรุปทางเลือก-ทางรอดที่คุณต้องรู้จาก 3 สื่อดิจิทัล ในงาน ‘The 2018 Alternative : ทางเลือก ๒๕๖๑’