Loading...

การใช้ Big Data ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ – ทิศทางยุคใหม่ในธนาคารกลางทั่วโลก

18 เดือนของการบ่มเพาะบริษัทไซส์ M เพื่อ IPO และนี่คือ 3 ความผิดพลาดที่เราเจอบ่อย