“Without big data, you are blind and deaf in the middle of a freeway”

– Geoffrey Moore –
Management consultant and theorist (1)

_____________________________________

ชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือข้อมูลทุกอย่างที่มีในบริษัทซึ่งเรียกว่า Big Data ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท ข้อมูลพนักงาน ไปจนถึงสถิติต่างๆ ที่เก็บเอาไว้ สำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ใครๆ ก็ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยสารพัดเครื่องมือดิจิทัล และเพื่อให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในแผนกหรือในองค์กร เราจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ Big Data ก่อน

  • Big Data เป็นทั้งข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ซึ่งแบบมีโครงสร้าง หมายถึง ข้อมูลที่มีการปรับแต่งไว้เพื่อให้มีโครงสร้างชัดเจน สามารถนำไปใช้งานได้ทันที 
  • Big Data ไม่ได้มีแค่ข้อมูลจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการวิเคราะห์ จึงต้องมีเทคนิคจำเพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเดิมๆ อย่าง Spreadsheets หรือเครื่องมือทั่วๆ ไป ไม่สามารถทำได้
  • Big Data มีลักษณะพื้นฐานอยู่ 3 คุณลักษณะ เรียกว่า 3Vs Model ได้แก่ ปริมาณ (Volume) ความเร็ว (Velocity) และความหลากหลาย (Variety)
3v model big data

3Vs Model of Big Data

ปริมาณ (Volume) คือปริมาณของข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาล ซึ่งในอดีตการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นั้นมักจะเป็นปัญหา แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Big Data ทำให้การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมมาก เช่น Facebook Google

ความเร็ว (velocity) คือการเข้าถึงข้อมูลและจัดการข้อมูลนั้นจะต้องทำได้แบบทันทีทันใด ข้อมูลที่เกิดขึ้นมาควรถูกเก็บและวิเคราะห์ให้ตรงเวลา เช่น ข้อมูลหุ้น

ความหลากหลาย (Variety) คือรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร วิดีโอ รูปภาพ และอื่นๆ

นอกจากนี้ก็ยังมี V ที่เพิ่มเข้ามาและมีความสำคัญมากในโลกของ Big Data อาทิ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลได้  (Variability) (2) เช่น การเก็บข้อมูลด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคยังมีความท้าทายในด้านความคลาดเคลื่อน ยกตัวอย่าง แพทย์คนหนึ่งระบุว่าผู้ป่วยมีอาการ CP ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจอาจตีความ CP ว่า Chest Pain (เจ็บหน้าอก) แต่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาหรือกุมารแพทย์ อาจเข้าใจว่า Cerabral Palsy (การพิการทางสมอง) ได้

คุณค่า (Value) คือ คุณค่าของการนำข้อมูลไปใช้ โดยจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเริ่มจากการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และจะนำไปสู่การพัฒนาที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

Gartner เคยทำนายไว้เมื่อปี 2013 ว่า
Big Data จะอยู่บนจุดสูงสุดของวัฏจักรทางเทคโนโลยี (Hype Cycle)
ซึ่งปัจจุบัน Big Data ผ่านจุดสูงสุดของวัฏจักรทางเทคโนโลยีแล้ว
และมีการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากมาย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วย (3)

Big Data ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และชื่อเสียงของบริษัทอย่างไร?

เมื่อทำความรู้จักกับ Big Data กันไปแล้ว เราจะเข้าเรื่องความสำคัญของ Big Data ที่มีต่อภาคธุรกิจกันบ้าง ซึ่งหลายองค์กรธุรกิจก็มีการนำข้อมูลเชิงลึกเข้าไปประกอบการตัดสินใจต่างๆ นานแล้ว ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร็วขึ้น ตลอดจนมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้เนื่องจาก

  • ทำให้เข้าใจสภาพของตลาด

การนำ Big Data มาวิเคราะห์จะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพตลาด เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้รู้ว่าสินค้าชนิดใดขายได้มาก ชนิดใดขายได้น้อย เราจึงสามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้ถูกที่ ถูกเวลาได้ดีขึ้น

  • ทำให้เข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ผลจากการวิเคราะห์ Big Data นั้นยังทำให้เราทำนายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง Big Data นั้นยังช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและลบจากผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นได้

  • ช่วยควบคุมชื่อเสียงบนโลกออนไลน์

ผลจากการวิเคราะห์ Big Data ยังทำให้เราทำนายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และยังช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทั้งในเชิงบวกและลบจากผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นได้

  • ประหยัดงบ

แม้ว่าการนำ Big Data ไปใช้อาจจะต้องมีการลงทุนอยู่บ้าง แต่ในระยะยาวนั้นช่วยประหยัดงบได้ โดยจะช่วยลดภาระการทำงานให้แก่พนักงานด้านไอที และยังสามารถนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อ จึงช่วยลดต้นทุนในด้านบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

\ BIG DATA USE CASE \

PepciCo สามารถลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถึง 90% ด้วยการให้ Tableau และ Trifacta เข้ามาช่วยในการเก็บ วิเคราะห์ ทำความเข้าใจข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนสร้าง Visualization ให้เห็นปริมาณของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถนำเสนอข้อมูลให้แก่บริษัทอื่นๆ ในแบบที่ทุกคนเห็นแล้วเข้าใจได้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้ PepciCo ยังสามารถคาดเดาเทรนด์ วางแผนด้านยอดขาย และขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น (4)

\ ENDNOTES \

(1) The 10 Best Big Data Quotes Of All Times View slideshare
(2) The 5 Vs of Big Data View article
(3) Gartner’s 2013 Hype Cycle for Emerging Technologies Maps Out Evolving Relationship Between Humans and Machines View article
(4) PepsiCo cuts analysis time by up to 90% with Tableau + Trifacta View article