Loading...

‘การระดมทุนแบบ ICO ในไทย จะเป็นไปได้แค่ไหน?’ เผยทัศนะจากคุณกรณ์ จาติกวณิช

มีเทคโนโลยีเกิดใหม่กว่า 2,000 ชื่อ แต่นี่คือ 3 กลุ่มใหญ่ที่จะกระทบธุรกิจดิจิทัลทั้งโลกไปอีกเป็น 10 ปี