Rising Star

Data Scientist อาชีพใหม่ที่จะมาแย่งงานคนทุกสาขาวิชาชีพ …จริงหรือเปล่า?

Data เป็นสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต่างก็ต้องการ 'Data Scientist' จึงเป็นอาชีพฮอตที่แต่ละองค์กรก็ต้องการไปด้วย จนคนต่างอาชีพท...

เราจะใช้ Data ช่วยให้ ‘พนักงานสบายขึ้น’ และมี Productivity สูงขึ้นได้อย่างไร

การใช้ Big Data ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ – ทิศทางยุคใหม่ในธนาคารกลางทั่วโลก